Harley Davidson

Maisto 1:18 scale Harley Davidson Twin 5D V Twin 1909
Maisto 1:18 scale Harley Davidson EL Knucklehead 1936
Maisto 1:18 scale Harley Davidson XL1200 Custom 2000